Ειδική Κατηγορία Πτητικών Λειτουργιών

Οι πτητικές λειτουργίες που εμπίπτουν στην «ειδική» κατηγορία καλύπτουν άλλους τύπους πτητικών λειτουργιών που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο και για τους οποίους θα πρέπει να εκπονείται ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνων, ώστε να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις που είναι αναγκαίες και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας.
Στην περίπτωση πτητικών λειτουργιών χαμηλού κινδύνου που διεξάγονται στην «ειδική» κατηγορία ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχει εκπονήσει προκαθορισμένες εκτιμήσεις κινδύνων με λεπτομερή μέτρα μετριασμού.
Οι χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ειδική» κατηγορία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επάρκειας που προβλέπονται στην άδεια πτητικής λειτουργίας ή στις προκαθορισμένες εκτιμήσεις κινδύνων ή στο πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC).

Ποιούς αφορά η ειδική κατηγορία;
Αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εκτελεί πτητικές λειτουργίες υψηλότερου κινδύνου και πέραν της ανοικτής κατηγορίας.

Τι διδάσκεται;
Η εκπαίδευση διεξάγεται σύμφωνα με τα μέτρα μετριασμού που καθορίζονται στις δημοσιευμένες προκαθορισμένες εκτιμήσεις κινδύνων (PDRA-S01, PDRA-S02, PDRA-G01, PDRA-G02) και οι χειριστές λαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση τουλάχιστον στις ακόλουθες ικανότητες:

  • Εφαρμογή Επιχειρησιακών Διαδικασιών
  • Διαχείριση Ιχνους Πτήσης και Αυτοματοποιημένων ΣμηΕΑ
  • Ομαδική εργασία και αυτοδιαχείριση
  • Λήψη Αποφάσεων και Επίλυση Προβλημάτων
  • Επίγνωση της Κατάστασης
  • Διαχείριση Φόρτου Εργασίας
  • Συντονισμός και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
  • Ικανότητα διαχείρισης αεροναυτικών επικοινωνιών


Ο κύκλος των μαθημάτων ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης.