Εκπαιδευτής Χειριστών Drone

Ο υποψήφιος εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ πρέπει να έχει πτητική πείρα τουλάχιστον ογδόντα (80) ωρών πτήσης ως χειριστής ΣμηΕΑ της ανάλογης κατηγορίας. Η ειδικότητα εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ ισχύει για τρία (3) έτη.

Ποιούς αφορά η ειδικότητα του εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ;
Οποιονδήποτε χειριστή ΣμηΕΑ θέλει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον τομέα της εκπαίδευσης των ΣμηΕΑ.

Τι διδάσκεται;
Ο υποψήφιος εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ παρακολουθεί πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών χειριστών ΣμηΕΑ που εκπονεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • αρχές διδασκαλίας χειρισμού ΣμηΕΑ όπως τεχνικές μάθησης, αρχές σχεδιασμού διδασκαλίας ΣμηΕΑ, αρχές κοινωνικής ψυχολογίας, χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, αξιολόγηση λαθών μαθητευομένων, αρμοδιότητες – ευθύνες εκπαιδευτών.
  • διαχείριση ρίσκου, ομαδική εργασία, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διοίκηση ανθρώπινων πόρων και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων.

Πόσο διαρκεί η εκπαίδευση;
Η διάρκεια του προγράμματος είναι η εξής:

  • θεωρητική εκπαίδευση 20 ώρες
  • πρακτική εκπαίδευση 10 ώρες πτήσης
  • πρακτική εν πτήσει εξέταση με εξουσιοδοτημένο εξεταστή χειριστών ΣμηΕΑ