Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Κινδύνων

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, που προκύπτουν από υπαρκτούς κινδύνους (πηγές κινδύνου) και είναι προαπαιτούμενο κατά την κατάθεση αίτησης στην Υ.Π.Α για απόκτηση άδειας πτητικής λειτουργίας στην ειδική κατηγορία. Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών που είναι αναγκαίες για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας, η οποία μελετά:

 • τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη
 • κατά πόσον θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου ή όχι,
 • ποια προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα έχουν θεσπιστεί ή πρέπει να θεσπιστούν για τον έλεγχο των κινδύνων.

Η αξιολόγηση επιχειρησιακών κινδύνων

 • περιγράφει τα χαρακτηριστικά της πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ
 • προτείνει κατάλληλους επιχειρησιακούς στόχους ασφάλειας
 • προσδιορίζει τους κινδύνους της πτητικής λειτουργίας στο έδαφος και στον αέρα συνεκτιμώντας όλα τα ακόλουθα:
  • τον βαθμό στον οποίον θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο τρίτοι ή περιουσιακά στοιχεία στο έδαφος εξαιτίας της δραστηριότητας
  • την πολυπλοκότητα, τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του εκάστοτε μη επανδρωμένου αεροσκάφους
  • τον σκοπό της πτήσης, τον τύπο ΣμηΕΑ, την πιθανότητα σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος και την κατηγορία του χρησιμοποιούμενου εναέριου χώρου
  • τον τύπο, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της πτητικής λειτουργίας ή δραστηριότητας ΣμηΕΑ, καθώς και, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, το μέγεθος και τον τύπο της κυκλοφορίας που εξυπηρετείται από τον αρμόδιο φορέα ή πρόσωπο
  • τον βαθμό στον οποίο τα πρόσωπα που εκτίθενται στους κινδύνους που ενέχει η πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ μπορούν να τους αξιολογήσουν και να τους ελέγξουν
 • προσδιορίζει διάφορα πιθανά μέτρα μετριασμού των κινδύνων
 • καθορίζει το αναγκαίο επίπεδο στιβαρότητας των επιλεγμένων μέτρων μετριασμού των κινδύνων κατά τρόπο ώστε η πτητική λειτουργία να μπορεί να εκτελείται με ασφάλεια.